ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ („Политика за поверителност“)

Моля да прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате този уеб сайт. В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, не може да продължите да използвате този уеб сайт.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на proplants-garden.com.

Използвайки тази Интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с Политиката ни за поверителност.

Личните данни се събират на основание съгласие на потребителя, което следва да бъде поискано и предоставено в електронен вид при регистрацията на сайта или при извършване на всяка една поръчка.

Администратор на лични данни

Про Плантс ЕООД  (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175385059, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Про Плантс ЕООД   е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта.

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ;  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Видове данни, за какви цели и на какво правно основание ги обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания Администраторът обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

1. Категории данни

1.1.Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Администратора и клиента:

 • имена(име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
 • име и фамилия, адрес, телефон и адрес на електронната поща на посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, служител или др. лице, което сте упълномощили да Ви представлява пред Администратора във връзка с изпълнение на договора;
 • данни, събирани при плащане, направено към Администратора.

1.2. Данни, изготвени и генерирани от Администратора в процеса на предоставяне на услугите:

 • номер на договор, номер на товарителница, клиентски номер и др. подобни;
 • данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване  на услугите;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • вид на устройството, от което е осъществен достъп до сайта ни, неговата операционна система и вид на използвания браузър;
 • конкретните действия, които предприемате, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
 • дата и време на посещенията;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

1.3.Администраторът не събира и не обработва специални категории (чувствителни данни)   лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

2. Цели и правни основания за обработване на личните данни

2.1. Администраторът събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:

 • с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на  бъдещите и настоящи клиенти;
 • за осъществяване на контакт с Вас чрез email;
 • за изпълнение на задължения по договор;
 • за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели.

2.2. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

 • подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;
 • изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.

2.3. Администраторът няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Той не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

3. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

3.1. Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.

3.2. Други администратори на лични данни, на които Администраторът предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;
 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;
 • куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени от proplants-garden.com стоки;
 • счетоводна фирма, обслужваща дейността на Администратора;
 • лица, които по възлагане на Администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • банките и други разплащателни фирми, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.

4. Обработване на лични данни

4.1. Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

4.2. Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на Администратора.

5. Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

6. Срок на съхранение на  личните Ви данни

6.1.Личните данни, обработвани с цел правилното функциониране на proplants-garden.com се съхраняват 5 години от последното Ви активно действие в сайта.

6.2.Личните данни,   обработвани   с   цел   издаване   на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол се съхраняват 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

7. Вашите права във връзка с обработването на личните данни

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Администратора информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
 • да възразите пред Администратора по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
 • да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.

8. Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни, които се изискват да се предоставят от Вас, са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на изискваните лични данни е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

 • Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от Вас услуга;
 • Администраторът няма да може да Ви отговори при получаване на запитване за информация във формата за контакт или на посочения за връзка имейл.

9. Политика относно бисквитките

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

9.1.Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 • Системно необходими бисквитки – Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и се изтриват след затварянето на сесията на браузъра.
 • Бисквитки за функционалност – Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама – Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

9.2. proplants-garden.com използва „бисквитки“ на Google Analytics. Благодарение на тях събираме анонимна информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Те ни предоставят информация за времето и продължителността на ползване на уебсайта ни, както и за начина, по който посетителите навигират в него. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. proplants-garden.com използва „бисквитки“ чрез платформата на Google Analytics и за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите (отчетите за ефективността по демографски признак и интереси) са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител.

9.3. Информацията, събрана от „бисквитки“ на Google Analytics на нашия уебсайт се прехвърля и съхранява на сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. За повече информация относно Google Analytics, моля кликнете върху следния линк (моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от уебсайта на proplants-garden.com)

9.4. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

10. Линкове 

Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази Политика за поверителност последно е осъвременена на 21 май 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.